Seniorklubben Vrangshøjs vedtægter
Vedtaget 13. september 2018

     Således vedtaget den: 12. september 2018    Egon Madsen

                                                          dirigent

 

VEDTÆGTER

 

FOR

 

SENIORKLUBBEN

VRANGSHØJ


§ 1 - Navn

Foreningens navn er SENIORKLUBBEN VRANGSHØJ.

Foreningen er stiftet den 20. marts 1991.

Foreningens hjemsted er Sorø kommune.

 

§ 2 - Formål

Seniorklubben Vransghøjs formål er:

at fremme initiativer der skaber aktiviteter for den voksne befolkning

at fremme det sociale og kulturelle samvær  og

at medvirke til at aktiviteterne har gode rammer

   

§ 3 - Medlemmer

Stk. 1 :

Som medlemmer kan optages voksne over 18 år, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Stk. 2 :

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3 :

Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen. Manglende kontingentbetaling betragtes som udmeldelse.                                                      

 

§ 4 - Ledelse

Stk. 1 :

Seniorklubben Vrangshøj ledes af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 2 :

Formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

2 suppleanter og 1 repræsentant til Støtteforeningen Vrangshøj’s bestyrelse vælges for

1 år.

Stk. 3 :

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 4:

Bestyrelsen har ansvaret for at Seniorklubben Vrangshøj overholder forpligtelser overfor Støtteforeningen Vrangshøj, herunder kontingenter o.l.

Stk. 5 :

Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år.

 

§ 5 - Kontingent

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

§ 6 - Forpligtelser

Stk. 1 :

Seniorklubben Vrangshøjs  medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2 :

Seniorklubben Vrangshøj’s medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3 :

Seniorklubben Vrangshøj’s medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 7 - Myndighed

Stk. 1 :

Seniorklubben Vrangshøj’s højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af november måned og ind­kal­des ved opslag på foreningens område og ved annoncering i den eller de aviser, som bestyrelsen fin­der det fornødent, med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2 :

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før.

Stk. 3 :

Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret, dog kan ikke fremmødte medlemmer blive valgt til bestyrelsen ved fuldmagt.

Stk. 4 :

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræ­ves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldi­ge stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk. 5 :

Der føres referat over vedtagne beslutninger.

 

§ 8 - Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 

                             1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

                             2. Aflæggelse af beretning

                             3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

                             4. Behandling af indkomne forslag

                             5. Fastsættelse af kontingent

                             6. Valg:

                                                          a) formand

                                                          b) bestyrelsesmedlemmer

                                                          c) suppleanter

                                                          d) revisorer

                             7.                          Eventuelt

 

 

 

§ 9 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25% af Seniorklubben Vrangshøj’s medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsor­den.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

 

 

 

§ 10 - Tegningsret

Seniorklubben Vrangshøj tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejen­dom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

 

 

§ 11 - Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 

§ 12 - Bestyrelsen

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

 

 

§ 13 - Referat

Der tages referat fra bestyrelsesmøder og dette godkendes senest på det næste møde.

 

 

§ 14 - Regnskabsår

Seniorklubben Vrangshøj’s regnskabsår går fra 1. september til 31. august, og inden udgangen af august  afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

 

 

§ 15 - Opløsning

Stk. 1 :

Seniorklubben Vrangshøj kan kun opløses, når 2/3 af Seniorklubben Vrangshøjs medlemmer deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2 :

Ophører Seniorklubben Vrangshøj at eksistere, tilfalder Seniorklubben Vrangshøj’s formue og inventar o.l. ”Huset Vrangshøj” eller andet formål til gavn for lokalområdet. Beslutning sker på den ekstraordinære generalforsamling.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. september 2018.