Seniorklubben Vrangshøjs vedtægter
Vedtaget 13. september 2006

     Således vedtaget den: 13. september 2006    Egon Dalegaard

                                                          dirigent

 

VEDTÆGTER

 

FOR

 

SENIORKLUBBEN

VRANGSHØJ


§ 1 - Navn

Foreningens navn er SENIORKLUBBEN VRANGSHØJ.

Foreningen er stiftet den 20. marts 1991.

Foreningens hjemsted er Sorø kommune.

 

§ 2 - Formål

Seniorklubben Vransghøjs formål er:

at fremme initiativer der skaber aktiviteter for den voksne befolkning

at fremme det sociale og kulturelle samvær  og

at medvirke til at aktiviteterne har gode rammer

   

§ 3 - Medlemmer

Stk. 1 :

Som medlemmer kan optages voksne over 18 år, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Stk. 2 :

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3 :

Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen. Manglende kontingentbetaling betragtes som udmeldelse.                                                      

 

§ 4 - Ledelse

Stk. 1 :

Seniorklubben Vrangshøj ledes af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 2 :

Formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

2 suppleanter og 1 repræsentant til Støtteforeningen Vrangshøj’s bestyrelse vælges for

1 år.

Stk. 3 :

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 4:

Bestyrelsen har ansvaret for at Seniorklubben Vrangshøj overholder forpligtelser overfor Støtteforeningen Vrangshøj, herunder kontingenter o.l.

Stk. 5 :

Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år.

 

§ 5 - Kontingent

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

§ 6 - Forpligtelser

Stk. 1 :

Seniorklubben Vrangshøjs  medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2 :

Seniorklubben Vrangshøj’s medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3 :

Seniorklubben Vrangshøj’s medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 7 - Myndighed

Stk. 1 :

Seniorklubben Vrangshøj’s højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i september måned og ind­kal­des ved opslag på foreningens område og ved annoncering i den eller de aviser, som bestyrelsen fin­der det fornødent, med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2 :

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før.

Stk. 3 :

Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret, dog kan ikke fremmødte medlemmer blive valgt til bestyrelsen ved fuldmagt.

Stk. 4 :

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræ­ves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldi­ge stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk. 5 :

Der føres referat over vedtagne beslutninger.

 

§ 8 - Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 

                             1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

                             2. Aflæggelse af beretning

                             3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

                             4. Behandling af indkomne forslag

                             5. Fastsættelse af kontingent

                             6. Valg:

                                                          a) formand

                                                          b) bestyrelsesmedlemmer

                                                          c) suppleanter

                                                          d) revisorer

                             7.                          Eventuelt

 

 

 

§ 9 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25% af Seniorklubben Vrangshøj’s medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsor­den.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

 

 

 

§ 10 - Tegningsret

Seniorklubben Vrangshøj tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejen­dom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

 

 

§ 11 - Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 

§ 12 - Bestyrelsen

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

 

 

§ 13 - Referat

Der tages referat fra bestyrelsesmøder og dette godkendes senest på det næste møde.

 

 

§ 14 - Regnskabsår

Seniorklubben Vrangshøj’s regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni, og inden udgangen af august  afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

 

 

§ 15 - Opløsning

Stk. 1 :

Seniorklubben Vrangshøj kan kun opløses, når 2/3 af Seniorklubben Vrangshøjs medlemmer deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2 :

Ophører Seniorklubben Vrangshøj at eksistere, tilfalder Seniorklubben Vrangshøj’s formue og inventar o.l. ”Huset Vrangshøj” eller andet formål til gavn for lokalområdet. Beslutning sker på den ekstraordinære generalforsamling.