Seniorklubbens regnskab 2015/16
Regnskabet for 1/7-2015 til 30/6-2016

Seniorklubben Vrangshøj

     

Resultatopgørelse for tiden 01.07.2015 - 30.06.2016       

 

Indtægter:

 

Spec.

            

2015/16

kr.

Kontingenter
÷Betalt til Støtteforeningen

 


17.850
÷8.925

Tilskud, bidrag mv.


7.506

Bankospil

 


28.100

Fællesspisning

 


7.490

Kaffe, kage mv.

 


10.054

Øl og vand

Indtægter arrangementer

           

46.554

801

Indbetalinger til udflugter

5


30.000

Indbetalinger til Bowling

 


23.500

Gevinst Lotto

 


125

Indtægter lotteri

 


0

Indtægter diverse      
Renteindtægter

 


476
6

Indtægter i alt

 

                     

123.537 

 

 

Udgifter:

Spec. 

 

 

Bowling, leje baner + sko

 


23.500

Køb af inventar m.m.

 


310

Varekøb diverse

 


3.152

Varekøb øl/vand/vin

 


2.464

Udgifter foredrag, underholdning, film m.m.

2


7.670

Kontorartikler, kopier, gebyrer, porto m.m.

 


1.768

Annoncer og reklame

 


1.637

Udgifter billeder/scrapbog

 


296

Kasse- & afr.differencer

 


40

Gaver og blomster

 


450

Møder, generalforsamling

3


3.707

Lottoudgifter

 


2.080

Udgifter til lotteri

 


0

Udgifter til bankospil

 


13.472

Udgifter madbix/råvarer

Udgifter arrangementer

 

47.018


2.269

Udflugter mv.

5


31.682

Udgifter bustransport

5


17.562

Udgifter i alt

 

                   

119.077

Årets resultat overført
til kapitalkonto
 
             

 

     

            

                         4.460 


Balancesum

 

           

           

        

123.537 

 


Status pr. 30.06.2016

Aktiver:

 

 

 

Likvide midler:

 Kassebeholdning

 


2.320

Girokonto

 


20.684

Bankkonto

 


25.000

Aktiver i alt

 

           

48.004

 

                                                                                                                                                            

Passiver:

 

 

 

Kapitalkonto:

 

 

 

Saldo pr. 01.07.2015

 


43.544

Årets resultat overført fra resultatopgørelsen

 


4.460

Passiver i alt

 

           

48.004


                                                                                                                                  
                          

Påtegning:

 

Foranstående regnskab som jeg har revideret, er udarbejdet på grundlag af foreningens bogføring.

 

Fjenneslev, den 1. august 2016

 

   

Aase Larsen                  Anne Lise                        Ellen Balsvad

revisor                          kasserer                         formand

 

Hele regnskabet med specifikationer kan rekvireres hos formanden
ved henvendelse på e-mail morellen@mail.dk